Науково-дослідницька діяльність

 • Контактна інформація

  03680, м. Київ, вул. Освіти, 4;
  тел., факс: (044)245-42-14;
  e-mail: eprom2008@ukr.net

 • Керівник підрозділу

  Заграй Ярослав Михайлович, директор ДІЕК, професор, доктор хімічних наук.

 • Штатний склад наукового підрозділу

  - старший науковий співробітник, б/с – 2;
  - старший науковий співробітник, з/с – 1;
  - науковий співробітник, б/с – 1;
  - молодший науковий співробітник, з/с – 1;
  - технік І к. – 1.

 • Напрями науково-дослідних робіт

  - вирішення основної проблеми екології;
  - екобезпека життєдіяльності і здоров’я людини, шляхом створення нової багатостадійної поетапно-функціональної технології підготовки питної води на основі вдосконалення баромембранних методів;
  - фізико-хімічні методи очистки природних і стічних вод;
  - будівельна теплотехніка;
  - системи газопостачання і раціонального використання води.

 • Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій

  водопідготовка на локальному рівні (школи, дитячі садки, готелі, районні адміністрації та ін.).

 • Науково-дослідні роботи, що виконуються

  Розробка умов, модифікація процесів та обґрунтування основ функціональної технології підготовки питної води і доведення її до еталонної якості, як основи здоров’я людини» (№ 2-ДБ-2011, термін виконання 2011 – 2013 рр.). Особливості синтезу математичних моделей та механізмів створення нових полімерних та мембранних структур фізичними методами для системи «полімерна мембрана – вода», як основи мембранної технології взагалі, і зокрема, технології підготовки питної води (№ 4-ДБ-2010, термін виконання 2010 – 2012 рр., звіт зданий).

 • Науково-технічні послуги

  дослідження процесів в системах «мембрана – вода» на основі створеного і запатентованого приладу для наукових досліджень та визначення технологічних параметрів процесів в системі «вода джерел водопостачання – мембрана – чиста (питна) вода» (використовувався для досліджень співробітниками НТУУ «КПІ»).

 • Результати наукових досліджень (загальні)
  - здійснено розширення методів функціонально-структурного аналі­зу на досліджувану систему «полімерна мембрана – вода»;
  - встановлено концептуальні засади, що визначаються функціональними особливостями процесів в системі «полімерна мембрана – вода», які обумовлені структурними та фізико-хімічними властивостями компо­зитних багатошарових полімерних мембран та властивостями розбавлених водних розчинів – питної води;
  - визначені умови і принципи створення математичних моделей в системі «полімерна мембрана – вода»;
  - синтезовані математичні мультимоделі гідратації – дегідрата­ції на границі фаз «полімерна мембрана – вода» та модель діелектричного виключення в примембранному шарі;
  - синтезована математична модель механізмів процесів зворотного осмосу в системі «полімерна мембрана – вода»;
  - створені методи і методики модифікації і синтезу ароматичного поліаміду, як основи композитних багатошарових мембран;
  - створені методи і технології для вирішення основної теоретичної проблеми одержання композитів із заданою селективністю у вигляді типорозмірного ряду мембран для вирішення конкретних задач на основі нової багатостадійної поетапно-функціональної технології підготовки питної води, особливо на локальному рівні;
  - виготовлені перші взірці композитних полімерних мембран з модифікованого ароматичного поліаміду, які володіють вибірковою селективністю.

 • Перелік фундаментальних досліджень, які виконуюються

  Розробка і створення механізмів, теорії і методів моделювання процесів в системах «мембрана – питна вода».

  Визначення умов, стадій і функціональних етапів при створенні технології підготовки питної води, особливо на локальному рівні.

  Визначення наукового змісту застарілих понять «питна вода», «очистка води» та введення їх в практику, як єдиних науково обґрунтованих категорій («розбавлений водний розчин», «коригування складу розбавлених водних розчинів» і т.д.).

 • Перелік прикладних досліджень, які виконуюються

  Відпрацювання всіх етапів і приладів для створення комплексної підготовки питної води – коригування складу розбавлених водних розчинів.

 • Інформація про виконання державних цільових програм

  Тематика робіт, що виконуються, не входить до державних цільових програм.

 • Науково-методична та освітня діяльність

  Проведення лекційних, практичних і лабораторних робіт з наступних дисциплін: «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Процеси і апарати», «Фізико-хімічні методи багатокомпонентних систем», «Математичні методи в екології», «Інженерні методи та технології в рішенні екологічних проблем», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Методологія та методи наукових досліджень», «Інженерні методи захисту біосфери».

 • Міжнародна діяльність

  -

 • Основні партнери

  - Федеративна Республіка Німеччина;
  - Росія (фізико-хімічний інститут ім. Л.Я. Карпова (Москва));
  - Україна (НТУУ «КПІ», Харківський національний університет радіоелектроніки, Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»).

Back to top