Контактна інформація

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Плоский Віталій Олексійович
тел. (044) 248-30-31

Начальник НДЧ
Федорова Наталія Віліївна
тел.: 241-55-53
факс: (044) 520-10-36
e-mail: vnti@knuba.edu.ua

Науково-дослідна частина (НДЧ) є науковим підрозділом університету, який підпорядкований проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків. НДЧ проводить наукову, методичну та організаційну роботу по виконанню фундаментальних та прикладних досліджень з проблем природничих, суспільних, технічних наук, виконує науково-дослідні, проектні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, розв’язує комплексні задачі у сфері наукового, технологічного розвитку, впроваджує і використовує в Україні і на світовому ринку наукові і науково-практичні результати. Здійснює координацію і організацію наукової і науково-технічної діяльності кафедр і структурних наукових підрозділів університету. НДЧ здійснює поточне і перспективне планування і контроль за виконанням наукової, науково-технічної діяльності університету. Розробляє проекти планів НДДКР, готує статистичну звітність з питань наукової діяльності університету. Розробляє штатний розпис та кошторис витрат на проведення досліджень по загальному та спеціальному фондах, як по університету, так і по кожному науковому підрозділі та контролює їх виконання. Організовує проведення наукових конференцій та науково-технічну діяльність студентів у напрямку проведення студентських олімпіад і конкурсів.

Основними завданнями НДЧ Університету у галузі наукової, науково-технічної діяльності є:
 • розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою її подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі;
 • дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл; 
 • здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучених їх до наукових шкіл; 
 • забезпечення підготовки в Університеті кваліфікованих фахівців наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу; 
 • ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень; 
 • розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок Університету у промисловості; 
 • розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки, матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій; 
 • сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок; 
 • модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази Університету та ефективне її використання; 
 • організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу інтернет; 
 • проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів; 
 • Зусилля науковців Університету спрямовані на забезпечення розвитку фундаментальних та прикладних досліджень як основи підготовки педагогічних, інженерних та наукових кадрів за наступними пріоритетними напрямами: 
 • підвищення якості архітектурних рішень і ефективності будівництва; 
 • створення ефективних будівельних конструкцій і вдосконалення методів їх розрахунку;
 • удосконалення технологій, організацій, економіки та управління будівництвом та реконструкцією об’єктів;
 • розробка ресурсозберігаючих технологій виконання будівельно-монтажних робіт у складних умовах будівництва;
 • створення, удосконалення та експлуатація будівельної техніки; підвищення ефективності інженерно-геодезичних робіт в будівництві; охорона праці та навколишнього середовища. 
 • Проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямами науки і техніки забезпечується розгалуженою організаційною структурою, ядром якої є науково-дослідна частина (НДЧ), яка об’єднує шість науково-дослідних інститутів (будівельної механіки, в’яжучих речовин і матеріалів, будівельно-дорожньої і інженерної техніки, теорії та історії архітектури, містобудування і дизайну, економічних та управлінських проблем безпеки дорожнього руху, енергоефективних систем і технологій в архітектурі та будівництві), науково-дослідні лабораторії (досліджень проблем енергоефективності в будівництві та               архітектурі «Енергоцентр-КНУБА», енергоефективної, біонічної та екологічної       архітектури, інженерних систем життєзабезпечення, діагностики агрегатів, чисельних методів в геотехніці, основ і фундаментів промислових будівель, основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах, проблем транспортного будівництва, проблем будівництва та архітектури агропромислового комплексу, досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу, лабораторія «Науково-дослідний центр інформаційних технологій»), науково-освітній центр проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживання, інжиніринговий центр з інвестиційно-інноваційної та будівельної діяльності та наукову бібліотеку.   У системі сертифікації продукції «УкрСепро» успішно працюють: орган з сертифікації продукції «СепробудКДТУБА», Випробувальний центр будівельних конструкцій.
 • У наукових підрозділах НДЧ склалися усталені наукові школи, які є провідними в Україні у своїй галузі та широко відомі у світі. У них працюють 70 штатних працівників, у тому числі 1 доктор наук, 16 кандидатів наук. У проведенні наукових досліджень бере участь 835 осіб професорсько-викладацького складу, у тому числі 114 докторів наук і 405 кандидатів наук.
Забезпечення потреб науковців університету в інформації здійснюється:
 • електронною бібліотекою нормативно-правової бази в галузі будівництва і архітектури «Буд-Інформ»;
 • Фондом патентної документації громадського користування;
 • комп’ютерною інформаційно-правовою базою «Ліга-закон»;
 • мережею «Уран»
 • науковометрична база даних SCOPUS тощо.
Back to top
-->