Науково-дослідний інститут
будівельно-дорожньої і інженерної техніки

Назва наукового підрозділу

Науково-дослідний інститут будівельно-дорожньої і інженерної техніки (НДІ БДІТ).

НДІ БДІТ створений у 1993 р. на базі відділу статичних і динамічних випробувань конструкцій землерийних машин проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій (до 1975 р. – науково-дослідна лабораторія нових землерийних машин при кафедрі будівельних машин). Науковим керівником і директором інституту був призначений заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української академії наук, д-р техн. наук, професор В.Л. Баладінський, який керував інститутом до 2006 року.

Керівник підрозділу
Канд. техн. наук, доцент А.В. Фомін.

Штатний склад наукового підрозділу
На 01.01.2018 р. штат НДІ БДІТ складається із семи працівників.

В підрозділі працюють 7 наукових співробітників: доктори технічних наук професори –2; кандидати технічних наук професори –2; кандидати технічних наук доценти –1;старші наукові співробітники –1; провідні фахівці –1. Серед них чотири лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки: І.І. Назаренко, А.В. Фомін, Л.Є. Пелевін, О.О. Костенюк. Два співробітника мають почесні звання І.І. Назаренко і В.В. Гайдайчук – Заслуженого діяча науки і техніки України. Професор Назаренко І.І.  є дійсним членом академії будівництва України і Української академії наук, професори Пелевін Л.Є., Свідерський А.Т., доцент Фомін А.В. – дійсними членами академії будівництва України. І.І. Назаренко є Президентом академії будівництва України.

Напрями науково-дослідних робіт
Інститут виконує фундаментальні, пошукові і прикладні науково-дослідні роботи в галузі створення і впровадження у виробництво малоенергоємних технологій і техніки для грунто- і породоруйнівних робіт у будівництві, гірництві і меліорації, а також в галузі виробництва будівельних матеріалів і їх ущільнення.

Основними напрямами фундаментальних та пошукових науково-дослідних робіт є розробка теоретичних основ деформування робочих середовищ різними видами навантажень та математичне моделювання навантажень у різних робочих середовищах.

Основні напрями дослідно-конструкторських робіт: розробка високостійких робочих органів багатофункціонального призначення; створення грунто- і породоруйнівних машин та механізованих інструментів з високою питомою продуктивність; розробка машин і обладнання для виробництва будівельних матеріалів.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій
Роботи з удосконалення існуючих і створення нових робочих органів машин для земляних робіт і обладнання для дроблення, сортування і перемішування будівельних матеріалів і виробництва залізобетонних конструкцій а також розробка робочих органів і обладнання для різання і шліфування будівельних матеріалів.

Науково-технічні роботи, що виконуються
На даний час такі роботи невиконуються.

Науково-технічні послуги
Замовлень на такі послуги на даний час немає.

Результати наукових досліджень

За результатами попередніх фундаментальних і прикладних досліджень впроваджено в будівельних організаціях і машинобудівних нові конструкції робочих органів і зубів підвищеної зносостійкості для екскаваторів; наконечники для розпушників і військово-інженерних машин; портативне ґрунтоущільнювальне обладнання на базі одноківшевих екскаваторів ІІ і ІІІ розмірних груп; пальцефрезерний кабелеукладальник; високошвидкісний грунторозроблювальний механізований інструмент; стенди для прискорених випробувань землерийних машин та вузлів; вібраційні машини і обладнання для приготування будівельних матеріалів.

У 2015 році закінчено дослідження за темою «Теоретичні основи закономірностей зміни стану дисперсних робочих середовищ під дією силових навантажень технічними системами».Керівник роботи доктор техн. наук професор Назаренко І.І.

Науковим результатом є встановлення законів зміни стану дисперсних середовищ в умовах взаємодії з технічними системами на основі запропонованих моделей цілеспрямованого використання пружно-інерційних властивостей з реалізацією раціонального потоку енергії і маси.

Новизна результатів дослідження обумовлена отриманими новими аналітичними формами опису процесу зміни стану дисперсних середовищ в умовах їх перемішування і деформування.

Науковий рівень досліджень відповідає світовому, що підтверджується сучасними, найбільш обґрунтованими дискретно-континуальними моделями, які відображають реальну картину процесів перемішування та деформування дисперсних середовищ.

Значимість результатів дослідження лежить в площинах методів теоретичних досліджень в частині обґрунтування моделей, методології врахування пружно-інерційних і дисипативних властивостей, методів побудови діаграм деформування, критеріїв оцінки ефективності параметрів, режимів і структурної будови технічної системи.

Практичне застосування результатів дослідження полягає у розробці принципів створення нового класу технічних систем з мінімізацією енергоємності робочого процесу на прикладі машин будіндустрії.

Перелік фундаментальних досліджень, які виконуються
Наукові основи створення синергетичних систем інженерних комплексів для цільових об’єктів будіндустрії з різною природою їхнього стану.

Перелік прикладних досліджень, які виконуються
На даний час прикладні дослідження не виконуються.

Інформація про виконання державних цільових програм
Тематика роботи, що виконується, не входить до державних цільових програм.

Науково-методична та освітня діяльність
Науково – методична та освітня діяльність полягає в удосконаленні навчальних курсів і підготовці фахівців за напрямами досліджень НДІ БДІТ. За останні 10 років співробітниками інституту видано понад 20 монографій, більш 200 статей, отримано більш 100 патентів України. Результати досліджень використовуються при підготовці і оновленні курсів лекцій, в матеріалах методичних вказівок до виконання практичних і лабораторних занять, а також в курсових і дипломних проектах і магістерських робіт.

За останні п’ять років опубліковано:

  • Основи теорії руху землерийних і ущільнювальних машин з керованими у часі оптимальними параметрами (монографія) /Назаренко І.І., Смірнов В.М.,Фомін А.В. та ін. – К.: «МП Леся», 2013;
  • Назаренко І.І., Берник І.М. Основи проектування і конструювання машин та обладнання переробних виробництв (навчальний посібник з грифом МОН молодьспорту України) – К.: «Аграр Медія Груп»,2013;
  • Будівельна техніка (підручник з грифом МОНУ) / Лівінський О.М., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М. та ін. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014;
  • Пелевін Л.Є., Балака М.М., Аржаєв Г.О. Механотронні системи гідро- пневмоавтоматики (навчальний посібник з грифом МОНУ) – К.: ТОВ «Аграр Медія Груп», 2014;
  • Створення основ теорії передачі енергії робочими рідинами в динамічних системах приводів машин: (монографія) / Л.Є. Пелевін, І.І. Назаренко, Є.В. Горбатюк та ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014;
  • Теоретичні основи взаємодії пружно-деформованих виконавчих елементів будівельної техніки і робочого середовища з врахуванням термореологічних процесів: / Пелевін Л.Є., Балака М.М., Пристайло М.О. та ін. – К.: Інтерсервіс, 2015;
  • Синтез робото технічних систем в машинобудуванні: (підручник) / Л.Є. Пелевін, К.І. Почка, О.М. Гаркавенко та ін. – К.: ТОВ«НВП «Інтерсервіс»», 2016;
  • Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М. Механіка механізмів. Частина 1. Структура і класифікація механізмів, їх кінематичний та силовий аналіз: (навчальний посібник) – Київ: Інтерсервіс, 2017.

НДІ БДІТ виконує редакційну обробку рукописів статей до Всеукраїнського збірника наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» (ВЗНП ГБДММ). Цей журнал видається з 1965 року. Збірник є фаховим виданням. В рік виходять два номери журналу.

ВЗНП “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” включено до міжнародних науковометричних баз даних: ”Ulrichs web”,  ”Index Copernicus”, ”Research Bible””Web ИРБИС”, ”Get CITED”, ”JOUR Info”“The Global Impact Factor”, “Scientific Indexing Services””Google academy”,  ”Socioindex”, ”EBSCO””Universal Impact Factor””ProQuest”, ”GEOBASE”,  ”Engineering Village””Ingentaconnect””USJ”.

Також подано заявки на включення його до баз даних SCOPUS та Web of Knowledge .

Збірник розміщено в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури та в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського. Електронний архів його зберігається на сайті НБУВ в розділі “Журнали та продовжувані видання” і на сайті КНУБА  в розділі “Наукові видання університету” та доступний через мережу Internet.

Підписані авторами матеріали разом із електронною версією, супровідними документами і зовнішньою рецензією подаються до редакції безпосередньо або електронною поштою за адресою gbdmm@ukr.net. Звертаємо увагу на відповідність матеріалів зазначеній у збірнику проблематиці, вимогам ВАК та державних стандартів до наукових статей.

Правила підготовки рукописів та приклади оформлення статей наведено на сайті збірника “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини”.

Міжнародна діяльність
Договірної наукової діяльності із закордонними організаціями НДІ БДІТ не має. Міжнародна діяльність на даний час представлена систематичною участю співробітників НДІ БДІТ у міжнародних наукових конференціях.

Основні партнери
Завод залізобетонних конструкцій №1 ХК «Київміськбуд».
Дрогобицький завод автомобільних кранів.
Бородянський екскаваторний завод «Борекс».

Контактна інформація
03180, Київ – 180, Повітрофлотський проспект, 31.
Тел. (044) 241–54–47; факс (044) 245–42–17.

Back to top
-->